III Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 grudnia 2018 roku

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2019–2030.
7. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2019 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;
d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028;
c) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
d) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Taborowa Kępa;
e) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – Parafia Ewangelicko – Augsburska;
f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019;
g) wystąpienia Miasta Mikołowa ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce;
h) dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów;
i) zmiany Uchwały nr XXXI/572/2009 RM Mikołowa z dnia 24.02.2009 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy.

 

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr III/23/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/24/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/26/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/25/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/27/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/28/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Taborowa Kępa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/29/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/30/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/31/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wystąpienia Miasta Mikołowa ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/32/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/33/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/572/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/34/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr III/35/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchylenia załącznika nr 2 do uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 2 do uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie uczczenia obchodów 100-lecia Niepodległości Ojczyzny.
  Zobacz w BIP
 • Zapytanie radnej Anety Esnekier w sprawie informacji o polowaniach zbiorowych złożone na sesji RM w dniu 18.12.2018
  Zobacz w BIP
Logotypy UE