II Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 27 listopada 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 27.11.2018 r. na godz. 1600 II Sesję Rady Miejskiej Mikołowa , która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 1 ds. Samorządu;
  b) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 2 ds. Budżetu;
  c) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej;
  d) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta;
  e) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska;
  f) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 6 ds. Społecznych;
  g) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji ;
  h) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 8 Rewizyjnej;
  i) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji;
  j) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 10 Szkód Górniczych;
  k) zmian w budżecie na 2018 rok;
  l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.675,- zł);
  m) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  n) zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek z szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  o) wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023;
  p) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania;
  r) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019;
  s) organizacji obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów.
  7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
  8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
  9. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr II/6/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 1 ds. Samorządu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/7/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 2 ds. Budżetu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/8/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/9/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/10/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/11/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/12/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/13/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 8 Rewizyjna
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/14/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/15/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/16/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/17/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/18/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/19/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/20/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wieloletniego gminnego "Programu osłonowego w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/21/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr II/22/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie uczczenia obchodów 100-lecia Niepodległości Ojczyzny.
  Zobacz w BIP
Logotypy UE