XXXII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 27 czerwca 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat sesji:
– informacja dotycząca mikołowskich
szpitali w świetle zmian – utworzenie sieci szpitali,
– gospodarka odpadami komunalnymi.
8. Wykonanie budżetu za 2016 rok:
a) przedstawienie:
– sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2016 rok,
– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok oraz opinii komisji stałych Rady,
– wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok – druk 1,
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok – druk nr 2. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017–2028 – druk nr 4;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5;
– dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 6;
– przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych – druk nr 7;
– zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła – druk nr 8;
– określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mikołów – druk nr 9;
– przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów (nr 1504/206) – druk nr 10;
– przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów (nr 505/206) – druk nr 11;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej – druk nr 12;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie – druk nr 13;
– zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowania odpadami komunalnymi – druk nr 14;
zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów – druk nr 15.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXII/32/2016 z dnia 27 czerwca 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/638/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Miasta Mikołowa za rok 2016
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/639/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie udzielenia absolatorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/640/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/641/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/642/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/643/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/644/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotnicznych Straży Pożarnych.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/645/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/646/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/647/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu obręb Mikołów.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/648/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbyca działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/649/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbyca nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/650/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 . w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za godspodarowanie odpadami komunalnymi.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXII/651/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Radnej Stanisłwy Hajduk-Bies dotycząca nieprawidłowości występujących przy podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem AKS Mikołów.
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Eugeniusza Wycisło dotycząca wzajemnych zobowiązań gminy Mikołów, firmy AUCHAN, inwestora osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reta Śmiłowicka oraz innych, aktualnych zobowiązań wzajemnych gminy i inwestorów dużych inwestycji na terenie naszego miasta.
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie budowy kanalizacji ulic: Poziomkowa, Wiosenna, Jagodowa
  Zobacz w BIP
Logotypy UE