Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie

Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie
Termin realizacji:
kwiecień 2012 r. - sierpień 2013 r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V Środowisko
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Wartość projektu:
2 168 026,29 zł
Finansowanie:

? 421 573,75 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
? 1 746 452,54 zł
z Budżetu Gminy Mikołów

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Mikołów poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie.
Realizacja inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania przedmiotowego obiektu i jego zapotrzebowania na zużytą energię.
Dzięki termomodernizacji przedszkola, znaczącej poprawie ulegnie komfort jego użytkowników oraz estetyka przestrzeni publicznej miasta.
Przedsięwzięcie przyczyni się do promowania wśród mieszkańców działań i zachowań proekologicznych.

Logotypy UE