Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5
Termin realizacji:
01.05.2019r. - 31.12.2021r.
Lokalizacja:
Gmina Mikołów, ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 6, ul. Górnicza 5
Program:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego,
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim.

Wartość projektu:
2 137 089,97 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie UE:  1 476 850,79 zł

Wkład własny: 660 239,18 zł

W ramach niniejszego projektu wykonana zostanie modernizacja energetyczna dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Gminie Mikołów ? budynku przy ul. Górniczej 5 i budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6. Budynki objęte projektem wchodzą w skład mienia komunalnego Gminy Mikołów. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki współfinansowaniu działania ze środków unijnych w ramach osi priorytetowej I „Zwiększenie efektywności gospodarki”. Osiągnięcie celów projektu przyczyni się do tym samym do osiągnięcia celów POIiŚ 2014-2020, w tym głównie celu szczegółowego – poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego. Przedmiot projektu oraz jego efekty wpisują się w założenia działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Województwie Śląskim.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
Gmina Mikołów, jako beneficjent projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Logotypy UE