„Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

„Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”
Termin realizacji:
20.04.2022 - 30.09.2023
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie
Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

Działanie 4.1. Innowacje społeczne,

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Wartość projektu:
1 540 000 PLN
Finansowanie:

100 % dofinansowania ze środków unijnych,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 1350000 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwiń skrzydła” w ramach projektu pn.: „Dostępna szkoła”, którego operatorami są Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Przedsięwzięcie to stanowi pilotaż działania „Szkoła bez barier” i powstało w celu zwiększenia dostępności w szkołach podstawowych, gotowych do przetestowania Modelu Dostępnej Szkoły.

W Mikołowie do przedsięwzięcia przystąpią Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 6. Szkoły na potrzeby projektu stworzyły autodiagnozy, które pozwoliły określić zasoby materialne i niematerialne oraz potrzeby wszystkich uczestników życia szkoły. Ponadto w obu szkołach przeprowadzono audyty w celu wskazania działań, jakie należy podjąć aby w pełni osiągnąć minimum jeden z zaproponowanych poziomów dojrzałości.

Przedsięwzięcie zawiera standardy i kryteria dostępności, które są opisane są na trzech poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym, a każdy z poziomów zawiera cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny.

Na podstawie autodiagnozy i raportu z audytu każda ze szkół stworzy Indywidualny Plan Poprawy Dostępności, który będzie wdrażany przez daną placówkę.

Dzięki pozyskanym środkom w szkołach zostaną przeprowadzone remonty i prace modernizacyjne poprawiające dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Placówki zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble spełniające kryteria Modelu Dostępnej Szkoły. Ponadto szkoły będą testować standardy w ramach obszaru edukacyjno-społecznego i organizacyjnego, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości edukacji oraz włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. Wyjątkowość tego projektu polega na holistycznym podejściu, gdyż tylko takie gwarantuje faktyczne zwiększenie dostępności szkoły. Polega ono na łączeniu działań z różnych obszarów, ponieważ wprowadzenie rozwiązań dotyczących podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, edukacji i wychowania czy rozwiązań organizacyjnych bez jednoczesnego podjęcia działań skoncentrowanych na zwiększeniu dostępności architektonicznej i zakupie niezbędnego wyposażenia, może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Pozyskane środki w dużej mierze wpłyną na poprawę dostępności poprzez eliminowanie barier, wdrażanie rozwiązań skoncentrowanych na uniwersalnym projektowaniu w edukacji i przyjmowaniu uczniów niezależnie od specyfiki jego indywidualnych potrzeb.

Logotypy UE