Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II
Termin realizacji:
styczeń 2012 r. - listopad 2013 r.
Lokalizacja:
Mikołów, Sośnia Góra
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Wartość projektu:
10 166 064,49 zł
Finansowanie:

? 7 384 267,32,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

? 2 781 797,17 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego Śląska poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. Projekt ma na celu rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzację wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Mikołów i regionu. W Ośrodku Edukacji będą odbywać się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej. Uzupełnieniem projektu będzie kampania promocyjno-edukacyjna.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE