Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie

Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji  3 Maja 18 w Mikołowie
Termin realizacji:
II kwartał 2022-IV kwartał 2023
Lokalizacja:
Gmina Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 18
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Oś Priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego

Wartość projektu:
12 442 677,81 zł
Finansowanie:

Projekt jest częściowo finansowany z preferencyjnej pożyczki udzielonej  przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 9 200 000,00 zł

Realizacja projektu wynika z potrzeby przeprowadzenia działań mających na celu przebudowę zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów, rewitalizacji i nadania nowych funkcji dla budynku i jego otoczenia w centrum miasta. W ramach projektu zostanie wyremontowany budynek willi mieszkalnej z 1929 r.,  przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, który  będzie pełnił funkcję Miejskiej Placówki Muzealnej.  Siedzibę będzie miał tu również  Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka, a także Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.

 

 

Logotypy UE