Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów
Termin realizacji:
26.02.2018r. - 30.10.2021r.
Lokalizacja:
Mikołów, Centrum
Program:

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Priorytet: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Wartość projektu:
11 451 992,12 zł
Finansowanie:

– 5 741 693,77 zł ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

– 5 710 298,35 zł z budżetu Gminy Mikołów

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, społeczno–infrastrukturalna rewitalizacja zdegradowanego obszaru Centrum w Mikołowie. Przedsięwzięciem zostanie objęty zdegradowany kwartał miasta, tzn. budynki kamienic wraz z oficynami i podwórzem zlokalizowane w reprezentacyjnej części centrum miasta przy ulicy: Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4, Jana Pawła II 6, Rynek 2, św. Wojciecha 14. Zakres projektu obejmuje kompleksowe prace remontowo – budowlane takie jak: montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, gazowej, wentylacji, instalacji elektrycznej, konstrukcji dachowej, wzmocnienie stropów, termomodernizację, nową stolarkę okienną i drzwiową. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, wzrostu bezpieczeństwa użytkowania rewitalizowanych obiektów. Zrewitalizowane budynki będą pełniły funkcję handlowo-usługową,społeczną i mieszkalną.

Celem kluczowym projektu jest poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy obszaru rewitalizacji. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne i techniczne w programie rewitalizacji. Projekt znajduje się na liście podstawowej „Lokalnego Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” Gminy Mikołów. Jego realizacja jest konieczna i niezbędna dla przeprowadzenia założonego procesu rewitalizacji.

 

 

Logotypy UE