Projekt pn. Program wsparcia społeczności lokalnych

Termin realizacji:
01.09.2018 ? 31.08.2021
Lokalizacja:
osiedle Mickiewicza oraz ścisłe centrum i okolice Rynku
Program:
Wartość projektu:
651 812,50 złotych, w tym dofinansowanie: 619 221,87 złotych
Finansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Główny cel projektu: rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Projekt zakłada w okresie 01.09.2018 ? 31.08.2021 kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie poziomu aktywności mieszkańców Rynku oraz osiedla Mickiewicza, a także społeczności kategorialnych. Projekt ma na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, powstawania więzi społecznych na terenie miasta i obejmie swoim działaniem co najmniej 96 mieszkańców Gminy Mikołów.

 

Opis projektu

  1. Program Aktywności Lokalnej na os. Mickiewicza

Polegać będzie na organizacji działań o charakterze społeczno-edukacyjnym w formie grup samopomocy, animatora lokalnego, usług edukacyjnych, wolontariatu, spotkań sąsiedzkich, organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych. Do działania włączeni zostaną uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, którzy realizować będą zajęcia z reintegracji społeczno-zawodowej przez 5 dni w tygodniu (zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, praca w terenie z instruktorami zawodu, uczestnictwo w kursach i szkoleniach). Działania animacyjne będą odbywać się min. 1 raz na 2 tygodnie w grupach min. 10 osobowych, każde spotkanie min. 2h zegarowe. Zaplanowane działania środowiskowe będą polegać na pracy wykonywanej na terenie objętym programem (osiedle Mickiewicza) m.in. upiększenie terenu osiedla, dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania lokalnego miejsca spotkań społeczności lokalnej.

Grupa docelowa to osoby bezrobotne oraz społeczność lokalna osiedla.

Środki finansowe w wysokości 117 585,00 złotych będą przeznaczone na poradnictwo zawodowe z doradcą, konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne lub psychoterapeutyczne), warsztaty z zakresu umiejętności społecznych (coaching indywidualny), coaching grupowy, catering, materiały szkoleniowe, wsparcie uczestników CIS-u zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (badania lekarskie, ubrania robocze, środki czystości, gorący posiłek), wynagrodzenie instruktora zawodu, pracownika MOPS, szkolenia zawodowe dla uczestników CIS-u, egzaminy zewnętrzne dla szkoleń, szkolenia specjalistyczne dla społeczności lokalnej oraz materiały budowlano-ogrodnicze (m.in. elementy małej architektury, materiały do drobnych prac remontowych itp.).

  1. Program Aktywności Lokalnej na Rynku

Polegać będzie na organizacji działań o charakterze społeczno-edukacyjnym w formie grup samopomocy, animatora lokalnego, usług edukacyjnych, wolontariatu, spotkań sąsiedzkich, organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych. Do działania włączeni zostaną uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, którzy realizować będą zajęcia z reintegracji społeczno-zawodowej przez 5 dni w tygodniu (zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, praca w terenie z instruktorami zawodu, uczestnictwo w kursach i szkoleniach). Działania animacyjne będą odbywać się min. 1 raz na 2 tygodnie w grupach min. 10 osobowych, każde spotkanie min. 2h zegarowe. Zaplanowane działania środowiskowe będą polegać na pracy wykonywanej na terenie objętym programem (ścisłe centrum i okolice Rynku) m.in. upiększenie terenu, małe remonty w lokalach przeznaczonych na Klub dziecięco-młodzieżowy ?Stacja Rynek?.

Grupa docelowa to osoby bezrobotne oraz społeczność lokalna ścisłego centrum oraz okolic Rynku.

Środki finansowe w wysokości 117 585,00 złotych będą przeznaczone na poradnictwo zawodowe z doradcą, konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne lub psychoterapeutyczne), warsztaty z zakresu umiejętności społecznych (coaching indywidualny), coaching grupowy, catering, materiały szkoleniowe, wsparcie uczestników CIS-u zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (badania lekarskie, ubrania robocze, środki czystości, gorący posiłek), wynagrodzenie instruktora zawodu, pracownika MOPS, szkolenia zawodowe dla uczestników CIS-u, egzaminy zewnętrzne dla szkoleń, szkolenia specjalistyczne dla społeczności lokalnej oraz materiały budowlano-ogrodnicze (m.in. elementy małej architektury, materiały do drobnych prac remontowych itp.).

  1. Utworzenie i prowadzenie lokalnego miejsca spotkań społeczności lokalnej

Polegać będzie na organizacji zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, grup wsparcia, animacyjnych, wolontariatu oraz spotkań sąsiedzkich. Zajęcia dla seniorów odbywać się będą codziennie min. 8h zegarowych. W godzinach popołudniowych miejsce będzie pełnić funkcje świetlicy międzypokoleniowej gdzie osoby starsze będą udzielać korepetycji dzieciom i młodzieży, dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami oraz korzystać z wiedzy młodego pokolenia.

Grupa docelowa to osoby starsze oraz dzieci i młodzież.

Środki finansowe w wysokości 136 650,00 złotych będą przeznaczone na Animatora Klubu Seniora, zatrudnienie terapeuty zajęciowego, kucharza, trenera licencjonowanego, psychologa, fizjoterapeuty, materiały niezbędne do zajęć (m.in. papier, filc, gry, płyty do muzykoterapii itp.), artykuły spożywcze, prasę, grupy wsparcia ze specjalistą oraz korepetycje.

  1. Utworzenie i prowadzenie Klubu dziecięco-młodzieżowego ?Stacja Rynek?

Polegać będzie na organizacji zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, ekologiczno-kulinarnych, animacyjnych, wolontariatu, warsztatów dla rodziców w formie działań animacyjnych oraz streetworkingu z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Spotkania odbywać się będą min. 2 razy w tygodniu przez 2-3h w grupach.

Grupa docelowa to dzieci i młodzież z obszaru śródmieścia.

Środki finansowe w wysokości 90 230,00 złotych będą przeznaczone na zatrudnienie trenera, streetworkerów, superwizora, animacje czasu wolnego dzieci i młodzieży (np. wyjścia do kina, zajęcia sportowe, wycieczki, basen, teatr, muzeum itp.), zakup sprzętu animacyjnego (m.in. hulajnogi, trampoliny, piłki, gry, materiały plastyczne itp.), poczęstunek, dokumentację zdjęciową i filmową oraz wyposażenie klubu dziecięco-młodzieżowego.

  1. Realizacja programu platformy wymiany doświadczeń ?Opowiedz mi swoją historię?

Polegać będzie na organizacji cyklu grupowych warsztatów i spotkań osób starszych z młodymi, które dokumentowane będą za pomocą materiału filmowego przedstawiającego historię wybranych osób.

Grupa docelowa to seniorzy oraz grupy młodzieżowe.

Środki finansowe w wysokości 18 000,00 złotych będą przeznaczone na zatrudnienie trenerów warsztatów, indywidualne konsultacje dla uczestników, indywidualne albumy, poczęstunek, dokumentację filmową oraz galę końcową dla grup.

  1. Utworzenie Klubu mamy i malucha

Polegać będzie na organizacji zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, kulinarnych, kreowania wizerunku, wolontariatu, warsztatów dla rodziców, grup samopomocy oraz na zorganizowania opieki dla dzieci na czas trwania warsztatów. Zajęcia odbywać się będą min. 1 x w tygodniu dla grupy mam.

Grupa docelowa to samotne matki z małymi dziećmi.

Środki finansowe w wysokości 21 400,00 złotych będą przeznaczone na kurs samoobrony, kurs pierwszej pomocy, warsztaty bezpiecznej jazdy samochodem, wykłady nt. bezpieczeństwa z zakresu patologii społecznych, warsztaty z kreowania wizerunku, warsztaty kulinarne oraz opiekunkę dla dzieci w trakcie zajęć.

  1. Dzień Aktywności Społecznej

Polegać będzie na organizacji na mikołowskim rynku dwóch wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców miasta.

Grupa docelowa to uczestnicy projektu oraz ich otoczenie, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy obywateli.

Środki finansowe w wysokości 20 000,00 złotych będą przeznaczone na wynajem domków wystawowych, poczęstunek, dmuchańce oraz inne materiały.

Logotypy UE