Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej
Termin realizacji:
kwiecień 2010 r. - styczeń 2011 r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Wartość projektu:
6 449 140,14 zł
Finansowanie:
  • 2 500 055,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 3 949 085,13 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Mikołów poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy. Obiekty objęte niniejszym projektem są budynkami nieefektywnie energetycznymi, zaniedbanymi, kosztownymi w utrzymaniu. Projekt obejmował budynki 5 przeszkoli. W jego ramach została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano instalacje c.o., wymieniono  przestarzałe kotły węglowe, docieplone zostały ściany zewnętrzne, stropodachy i dachy. Inwestycja jest kontynuacją działań na rzecz ograniczania procesu niskiej emisji na terenie miasta. W latach ubiegłych termomodernizacji poddane zostały budynki szkół. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu Gminy Mikołów.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE