Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24
Termin realizacji:
2021-05-03 - 2022-12-30
Lokalizacja:
Gmina Mikołów ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20, ul. Żwirki i Wigury 24
Program:

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
3 702 299,99 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 292 996,45 zł

Wkład gminy Mikołów – 1 409 303,54 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone
na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Projektem objęto budynki zlokalizowane przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki Wigury 20 oraz ul. Żwirki i Wigury 24. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie (w wyniku ograniczenia
emisji do atmosfery m.in.dwutlenku węgla, oraz pyłu zawieszonego PM 10). Na skutek głębokiej termomodernizacji poprawi się estetyka obiektów, zwiększy się komfort ich użytkowania. Nastąpi również zwiększenie postaw pro-ekologicznych wśród mieszkańców.

Logotypy UE