KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych
Termin realizacji:
01.06.2019-30.06.2020
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Wartość projektu:
827 661,25 PLN, w tym dofinansowanie: 744 895,12 zł, z czego 703 512,06 zł to wkład Unii Europejskiej, 41 383,06 zł to Budżet Państwa
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

1. Cele projektu
– podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2019 ? VI 2020 poprzez rozwijanie wśród 850 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
? przeszkolenie 40 nauczycieli,
? zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
? realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

2. Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu osiągnięto następujące efekty / planowane efekty:
– 959 uczniów/uczennic nabyło kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu. Wsparciem objęto również uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych;
– 106 uczniów/uczennic objęto szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych;
– 40 nauczycieli odbyło kursy, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje zawodowe i zostali przygotowani do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
– 10 szkół podstawowych doposażono w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– doposażono 9 szkół podstawowych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
– w jednej ze szkół utworzono pracownię przyrodniczą do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

3. Wartość projektu: 827 661,25 zł

Dofinansowanie: 744 895,12 zł, z czego 703 512,06 zł to wkład Unii Europejskiej
41 383,06 zł to Budżet Państwa

 

Logotypy UE