XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 18.06.2018r. na godz. 1700 XLIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat sesji: przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.
8. Wykonanie budżetu za 2017 rok:

a) przedstawienie:

– sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2017 rok,

– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

– opinii komisji stałych rady,

– wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;

b) podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok – druk nr 1,

– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok – druk nr 2.

9.

1) Podjęcie uchwał w sprawie:

– uchylenia załącznika nr 2 do uchwały XLIII/777/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.05.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 2…. – druk nr 3;

– zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 4;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018–2028 – druk nr 5;

– zmiany uchwały nr XL/763/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 6;

– zmiany uchwały nr XLI/764/2018 RM Mikołowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania – druk nr 7;

– ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu – druk nr 8;

2) Omówienie zadań realizowanych przez gminę w zakresie wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – podjęcie uchwał w sprawie:

– ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych– druk nr 9;

– ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoh. na terenie gminy Mikołów– druk nr 10;

– ograniczenia na terenie gminy Mikołów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – druk nr 11;

3) Podjęcie uchwał w sprawie:

– dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 12;

– przekazania przez Gminę Mikołów zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – druk nr 13;

– przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów – druk nr 14;

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie – druk nr 15;

– wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu „Mikołów – dla Seniorów” i uchylenia uchwały nr XLII/772/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. – druk nr 16.

10. Omówienie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

13. Wolne głosy i wnioski.

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

Logotypy UE