Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mikołowa 5.04.2022

Na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 29 marca 2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 5 kwietnia 2022 r. na godz. 1600  sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów.
4. Zamknięcie sesji.

Logotypy UE