A+ A-
A+ A-

Karta Mieszkańca Gminy Mikołów

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów i  która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów.

Kartę może otrzymać także dziecko(i) takiego  mieszkańca lub dziecko(i) pozostające pod opieką prawną takiego mieszkańca jednak do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się. W takim przypadku wniosek o wydanie karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla mieszkańca oraz jego dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką jest składany przez osobę dorosłą – rodzica lub opiekuna prawnego.

W jaki sposób można otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca można otrzymać składając złożyć wniosek o wydanie karty w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie (Biały Domek).

Do wniosku trzeba okazać do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących aktualnych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w mikołowskim Urzędzie Skarbowym:

– pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok  ze stemplem mikołowskiego Urzędu Skarbowego poświadczające rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego  dokumentu

– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.

Jak długo trzeba czekać na wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca otrzymuje się po zweryfikowaniu poprawności wniosku przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich w dniu złożenia wniosku. w przypadku dużego zainteresowania Programem oraz dużej ilości złożonych wniosków Karta Mieszkańca może zostać wydana w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jaki jest koszt Karty Mieszkańca Gminy Mikołów i co zrobić w przypadku jej zgubienia, zniszczenia?

Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. Jednak w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, które nie wynika z normalnego użytkowania wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Duplikat jest wydawany po złożeniu wniosku o wydanie karty. Pobierana jest tu opłata w wysokości 10 złotych. W takiej sytuacji do wniosku należy złożyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o braku możliwości jej zwrotu wraz z dowodem wpłaty w kasie Urzędu Miasta Mikołów.

Czy zmiana danych osobowych wymaga wydania nowej Karty Mieszkańcy ?

Tak, zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty. Użytkownik Karty powinien złożyć ponowny wniosek o wydanie Karty Mieszkańca, załączając wydaną wcześniej kartę. Wydanie duplikatu w tym przypadku jest bezpłatne.

Jakie są zasady użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

–    Karta Mieszkańca wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i powinna być użytkowana przez osobę, której została wydana.

–    Karta Mieszkańca nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Użytkownika Karty innym osobom nieuprawnionym.

–    Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.

–    Karta Mieszkańca jest ważna z dowodem osobistym oraz w przypadku dzieci

z legitymacją szkolną lub w przypadku młodzieży z legitymacją studencką.

–    Urząd Miasta Mikołów nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty nieuprawnionym osobom.

–    W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty Mieszkańca Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Mikołów

o utracie uprawnień do korzystania z niej wraz z jej jednoczesnym zwrotem.

–    Organizator Programu ma prawo weryfikowania uprawnień do posiadanej Karty Mieszkańca.

–    Na prośbę Organizatora Programu oraz Partnerów Programu  oferujących zniżki, ulgi, zwolnienia i inne przywileje Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania wraz z dowodem tożsamości. Nie okazanie karty będzie równoznaczne z odmową uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty Mieszkańca.

–    Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących zniżek, ulg, zwolnień i innych przywilejów, które zostały wskazane w załączniku nr 8 do Zarządzenia Nr 1222/104/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz które znajdą się w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

–    Organizator Programu zobowiązuje się do informowania posiadaczy Karty Mieszkańca o firmach przystępujących do Programu za pomocą poczty elektronicznej.

–    Uprawnienia z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi uprawnieniami chyba, że zostanie to wskazane.

Jakie są zasady przystępowania do Programu przez Partnerów Programu?

– Partnerzy Programu udział w Programie zgłaszają poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do Programu Karty mieszkańca Gminy Mikołów.

– Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich do 14 dni weryfikuje deklaracje udziału

Partnerów Programu w Programie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.

– Partner Programu przystępujący do Programu podpisuje z Organizatorem Programu umowę.

– Partner Programu zobowiązuje się do:

udzielania zadeklarowanych rabatów Użytkownikom Karty;

oznaczenia swojego lokalu specjalną plakietką, zgodnie z Załącznikiem

nr 10 do Zarządzenia Nr 1222/104/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.  poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu oraz informacji o rabatach udzielanych posiadaczom Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.

Jak długo jest ważna Karta Mieszkańca Gminy Mikołów?

Karta Mieszkańca jest wydawana na czas określony. Termin ważności karty, która została wydana w roku rozliczenia podatku dochodowego mija z dniem 31 lipca roku następnego.

Ważność Karty Mieszkańca można przedłużyć o następny rok składając stosowny wniosek o przedłużenie karty w Urzędzie Miasta Mikołów w Wydziale Spraw Obywatelskich,  ul. K. Miarki 15, 43-190 Mikołów. Karta Mieszkańca ulega przedłużeniu poprzez umieszczenie przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich naklejki holograficznej zawierającej termin, na który jest przedłużana. Przy przedłużaniu ważności Karty Mieszkańca Wnioskodawca przedstawia do wglądu pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich   dokumenty wymienione w Rozdziale III. Zasady wydawania Karty w punkcie 7 niniejszego regulaminu, wraz z wydaną Kartą Mieszkańca.

Przy przedłużaniu ważności Karty Mieszkańca Wnioskodawca przedstawia do wglądu pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich   dokumenty, które przedstawiał przy jej wydaniu wraz z posiadaną Kartą Mieszkańca.

Organizator Programu przewiduje możliwość przedłużenia ważności Karty Mieszkańca o kolejny rok bez konieczności ponownego składania wniosku o przedłużenie karty o czym poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Czy można wystąpić z Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Tak, użytkownik Karty może w każdej chwili trwania Programu z niego wystąpić poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

Co oferuje Partnerom Programu Organizator – Urząd Miasta Mikołów?

Partnerzy Programu mogą liczyć na darmową reklamę na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

Czy firmy, punkty handlowe, usługowe mogą jeszcze przystąpić do Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów na zasadzie Partnera Programu?

W każdej chwili trwania Programu zainteresowane firmy, punkty handlowe, usługowe mogą przystąpić do Programu jako Partnerzy Programu składając wypełnioną deklarację przystąpienia do Programu w Urzędzie Miasta Mikołów.

Gdzie można uzyskać informacje na temat Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Informacje na temat Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów można uzyskać:

– w Urzędzie Miasta Mikołów, w Biurze Rozwoju Miasta, Rynek 16, pokój nr 40 , tel. 32 32 48 463, Koordynator Projektu Karta Mieszkańca Gminy Mikołów – Anna Matyjas-Szkutnik, Z-ca Kierownika Biura Rozwoju Miasta, e-mail:  anna.matyjas-szkutnik@mikolow.eu

– w Urzędzie Miasta Mikołów, w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie (Biały Domek), I piętro, pokój nr. 13, 32 32 48 457, e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

– na stronie Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu w zakładce Program Karty Mieszkańca Gminy Mikołów,

Załączniki:

Logotypy UE