Karta Mieszkańca Gminy Mikołów

UWAGA: Ważność Kart Mieszkańca Gminy Mikołów wydanych z okresem ważności do dnia 31.07.2018 r. oraz do dnia 31.07.2019 r. ulega przedłużeniu na okres do dnia 31.07.2023 r.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

Do otrzymania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów jest uprawniona:
1. osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów oraz która:
a) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejsce zamieszkania jest Gmina Mikołów,
b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Gminy Mikołów, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
c) jest osobą bezrobotną,
d) jest osobą, której jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane
z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie i która nie ma innych źródeł utrzymania (nie składa więc deklaracji PIT).

2. następujący członkowie rodziny osoby wymienionej w punkcie 1:
a) niepracujący współmałżonek,
b) dziecko (i) (bądź osoby pozostające pod jego opieką prawną) pod następującymi warunkami: do czasu ukończenia 16 roku życia lub do czasu ukończenia 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się i nie pracującej ? nie rozliczającej deklaracji PIT.

W powyższych przypadkach wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla mieszkańca oraz jego dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką jest wypełniany przez osobę dorosłą – rodzica lub opiekuna prawnego.

3) dzieci będące mieszkańcami Domu Dziecka w Orzeszu ? Mieszkania Rodzinkowego w Mikołowie.

W jaki sposób można otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca można otrzymać składając wniosek o wydanie karty w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie (Biały Domek).

Do wniosku trzeba okazać do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących aktualnych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w mikołowskim Urzędzie Skarbowym:

– pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem mikołowskiego Urzędu Skarbowego poświadczające rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu. Jeśli adres zamieszkania występuje na kolejnej stronie, wtedy jest konieczność okazania także tej strony, na której widnieje adres zamieszkania.

– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.

– emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Mikołów, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa otrzymują Kartę Mieszkańca na podstawie złożonego wniosku o wydanie karty, okazanego do wglądu dowodu osobistego, jak również Oświadczenia strony złożonego pod odpowiedzialnością karną informującego o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Mikołów oraz utrzymywania się wyłącznie z rolnictwa.

Osoby bezrobotne zamieszkujące Gminę Mikołów mogą uzyskać Kartę Mieszkańca na podstawie złożonego wniosku o wydanie karty, okazanego do wglądu dowodu osobistego oraz ważnego zaświadczenia wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie, potwierdzającego status bezrobotnego.

Osoby zamieszkujące Gminę Mikołów, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie i które nie mają innych źródeł utrzymania (nie składają więc deklaracji PIT) otrzymują Kartę Mieszkańca na podstawie złożonego wniosku o wydanie karty, okazanego do wglądu dowodu osobistego oraz stosownego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie oraz oświadczenia strony złożonego pod odpowiedzialnością karną informującego o braku dochodów osiąganych z innych źródeł.

Niepracujący współmałżonek:

1. osoby pełnoletniej, której miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów oraz która:
a) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejsce zamieszkania jest Gmina Mikołów,
b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Gminy Mikołów, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
c) jest osobą bezrobotną,
d) jest osobą, której jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie i która nie ma innych źródeł utrzymania (nie składa więc deklaracji PIT) może uzyskać Kartę Mieszkańca na podstawie złożonego wniosku o wydanie karty, okazanego do wglądu dowodu osobistego oraz przedstawiając dokumenty, na podstawie których jej/jego współmałżonek/współmałżonka, mający uprawnienia do otrzymania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów uzyskaliby Kartę Mieszkańca wraz ze złożonym pod odpowiedzialnością karną Oświadczeniem strony informującym o nie pozostawaniu w zatrudnieniu (nie składający deklaracji PIT).

Dzieci będące mieszkańcami Domu Dziecka w Orzeszu ? Mieszkania Rodzinkowego w Mikołowie otrzymują Kartę Mieszkańca na podstawie wypełnionego wniosku przez opiekuna prawnego lub przez wychowawcę Mieszkania Rodzinkowego, złożonego wraz z Zaświadczeniem wydanym przez Dom Dziecka w Orzeszu o zamieszkiwaniu dziecka w Mieszkaniu Rodzinkowym w Mikołowie. Zaświadczenie wydane przez Dom Dziecka w Orzeszu będzie zawierać także imię i nazwisko wychowawcy/opiekuna prawnego Mieszkania Rodzinkowego.

Czy wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów trzeba złożyć osobiście ?

Wniosek o wydanie karty może zostać złożony osobiście przez osobę, na którą zostanie wystawiona karta lub przez osobę Upoważnioną, zgodnie z przykładowym wzorem Upoważnienia stanowiącym załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 1664/109/198/18 z dnia 16 maja 2018 roku.

Karta może zostać odebrana przez osobę, na którą została wystawiona bądź osobę Upoważnioną przez osobę na którą została wydana karta.

Osoby między 13 a 26 rokiem życia, w przypadku młodzieży uczącej się, które są uprawnione do otrzymania karty, mogą osobiście złożyć wniosek wypełniony i podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych z jednym ze wskazanych dokumentów, a także odebrać kartę pod warunkiem okazania przez nie legitymacji szkolnej/dowodu osobistego oraz kserokopii dowodu osobistego jednego z rodziców, na którego został wypełniony wniosek.

Jak długo trzeba czekać na wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca otrzymuje się po zweryfikowaniu poprawności wniosku przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich w dniu złożenia wniosku. W przypadku dużego zainteresowania Programem oraz dużej ilości złożonych wniosków Karta Mieszkańca może zostać wydana w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jaki jest koszt Karty Mieszkańca Gminy Mikołów i co zrobić w przypadku jej zgubienia, zniszczenia?

Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. Jednak w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, które nie wynika z normalnego użytkowania wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Duplikat jest wydawany po złożeniu wniosku o wydanie karty. Pobierana jest tu opłata w wysokości 10 złotych. W takiej sytuacji do wniosku należy złożyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o braku możliwości jej zwrotu wraz z dowodem wpłaty w kasie Urzędu Miasta Mikołów.

Czy zmiana danych osobowych wymaga wydania nowej Karty Mieszkańcy ?

Tak, zmiana danych osobowych Użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty. Użytkownik Karty powinien złożyć ponowny wniosek o wydanie Karty Mieszkańca, załączając wydaną wcześniej kartę. Wydanie duplikatu w tym przypadku jest bezpłatne.

Jakie są zasady użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

?   Karta Mieszkańca wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i powinna być użytkowana przez osobę, której została wydana.
?   Karta Mieszkańca nie może być użyczana, bądź udostępniana przez Użytkownika Karty innym osobom nieuprawnionym.
?   Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
?    Karta Mieszkańca jest ważna z dowodem osobistym oraz w przypadku dzieci z legitymacją szkolną lub w przypadku młodzieży z legitymacją studencką.
?    Urząd Miasta Mikołów nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty nieuprawnionym osobom.
?  W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty Mieszkańca Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Mikołów o utracie uprawnień do       korzystania z niej wraz z jej jednoczesnym zwrotem.
?   Organizator Programu ma prawo weryfikowania uprawnień do posiadanej Karty Mieszkańca.
?    Na prośbę Organizatora Programu oraz Partnerów Programu oferujących zniżki, ulgi, zwolnienia i inne przywileje Użytkownik Karty zobowiązany jest
do jej okazania wraz z dowodem tożsamości. Nie okazanie karty będzie równoznaczne z odmową uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty Mieszkańca.
?    Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących zniżek, ulg, zwolnień i innych przywilejów, które zostały wskazane w załączniku nr 8
do Zarządzenia Nr 1664/109/198/18 z dnia 16 maja 2018 r. oraz które znajdą się w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
?    Organizator Programu zobowiązuje się do informowania posiadaczy Karty Mieszkańca o firmach przystępujących do Programu za pomocą poczty elektronicznej.
?    Uprawnienia z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi uprawnieniami chyba, że zostanie to wskazane.

Jakie są zasady przystępowania do Programu przez Partnerów Programu?

– Partnerzy Programu udział w Programie zgłaszają poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do Programu Karty mieszkańca Gminy Mikołów.
– Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów do 14 dni weryfikuje deklaracje udziału Partnerów Programu w Programie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.
– Partner Programu przystępujący do Programu podpisuje z Organizatorem Programu umowę.
– Partner Programu zobowiązuje się do: udzielania zadeklarowanych rabatów Użytkownikom Karty; oznaczenia swojego lokalu specjalną plakietką, zgodnie
z Załącznikiem nr 10 do Zarządzenia Nr 1664/109/198/18 z dnia 16 maja 2018 r. poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu oraz informacji o rabatach udzielanych posiadaczom Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.

Jak długo jest ważna Karta Mieszkańca Gminy Mikołów?

Stosownie do Obwieszczenia Burmistrza Mikołowa z dnia 5 czerwca 2018 r. o przedłużeniu ważności Kart Mieszkańca Gminy Mikołów ważność Kart Mieszkańca Gminy Mikołów ulega przedłużeniu do dnia 31.07.2023 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1664/109/18 z dnia 16 maja 2018 r. oraz załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, Regulaminem wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów (rozdział III. Zasady wydawania karty, pkt. 21), ważność Kart Mieszkańca Gminy Mikołów ulega przedłużeniu do dnia 31.07.2023 r.

Karty wydane z okresem ważności do dnia 31.07.2018 r. oraz do dnia 31.07.2019 r. ulegają przedłużeniu na okres do dnia 31.07.2023 r. W związku z powyższym nie ma konieczności ponownego składania wniosku o przedłużenie kart już wydanych. Osoby posiadające wpis na odwrocie karty, co do daty ważności karty do dnia 31.07.2018 r. oraz 31.07.2019 r., jeśli wyrażą taką chęć mogą uzyskać stosowny wpis o terminie ważności karty do dnia 31.07.2023 r. na jej odwrocie w Wydziale Spraw Obywatelskich,
przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie.

Czy można wystąpić z Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Tak, użytkownik Karty może w każdej chwili trwania Programu z niego wystąpić poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

Co oferuje Partnerom Programu Organizator ? Urząd Miasta Mikołów?

Partnerzy Programu mogą liczyć na darmową reklamę na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

Czy firmy, punkty handlowe, usługowe mogą jeszcze przystąpić do Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów na zasadzie Partnera Programu?

W każdej chwili trwania Programu zainteresowane firmy, punkty handlowe, usługowe mogą przystąpić do Programu jako Partnerzy Programu składając wypełnioną deklarację przystąpienia do  programu w Urzędzie Miasta Mikołów.

Gdzie można uzyskać informacje na temat Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Informacje na temat Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów można uzyskać:

? w Urzędzie Miasta Mikołów, w Biurze Rozwoju Miasta, Rynek 16, pokój nr 40 , tel. 32 32 48 463, Koordynator Projektu Karta Mieszkańca Gminy Mikołów ? Anna Matyjas-Szkutnik, Z-ca Kierownika Biura Rozwoju Miasta, e-mail: anna.matyjas-szkutnik@mikolow.eu

? w Urzędzie Miasta Mikołów, w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie (Biały Domek), I piętro, pokój nr. 13, 32 32 48 457,
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

? na stronie Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu w zakładce Program Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.

Załączniki:

Logotypy UE