Zawiadomienie o sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 24 czerwca 2014 r. na godz. 17.00  XLII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XLI/41/2014. 
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Przedstawienie:- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok;  – opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu z 2013 rok oraz opinii komisji stałych Rady.
7a. Podjęcie uchwał w sprawie:- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie za 2013 rok (druk nr I.1); – zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa  za 2013 rok (druk I.2).
8. Przedstawienie:- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
8a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2013 rok (druk nr II). 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 1);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 2 – 7d);
– korekty załącznika przychodów i rozchodów w 2014 r. do Uchwały Nr XL/1037/2014 Rady Miejskiej Mikołowa             z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 8)
;- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 9);- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 9a);
– udzielenia dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 9b);- uchylenia uchwały Nr XXXIX/1004/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach (druk nr 10);
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 11);- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 12);
– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych                        o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym (druk nr 13);- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków (druki                               od nr 14 – 14d)
;- planu sieci prowadzonych przez Gminę Mikołów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (druk nr 15);- sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 16); 
– opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (druk nr 17)
;- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 18); 
– bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 19);
– ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej (druk nr 20);
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Konopnickiej (druk nr 21). 
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.                                                

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA   
           TADEUSZ  SOCHA 
   

Komentarze (0)
Zawiadomienie o sesji
Brak komentarzy
Logotypy UE