XXXIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji XXXVIII/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 1 – 1e);
– uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/947/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach,
uchylenia Uchwały   Nr XXXVIII/949/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji  z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie i uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/950/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem (druk nr 2);
 – zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);
– zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3a);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 4 – 4j);
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 5);   
– przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach (druk nr 6);
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 7);
– stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję (druk nr 8);  
– cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie (druk nr 9);   
– zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                       na lata 2014 – 2017 (druk nr 10); 
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2014 roku (druk nr 11); 
– uchylenia uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie (druk nr 12);
– zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa (druki od nr 13 – 13a);  
 – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 14 – 14d).   
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA               TADEUSZ  SOCHA

Komentarze (0)
XXXIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE