XXXIV Sesja Rady Miasta – 19.09.2017r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku                            (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 19 września 2017r. na godz. 1700 XXXIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku Urzędu Miasta Mikołowa przy ul. K. Miarki 15.

 


Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

– uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1;

– uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1a;

– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;

– nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 4;

– nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 5;

– przyjęcia statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 6;

– zmiany nazwy osiedla w Mikołowie – druk nr 7;

– aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – druk nr 8;

 9. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Mikołowa.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.    

 

Komentarze (0)
XXXIV Sesja Rady Miasta – 19.09.2017r.
Brak komentarzy
Logotypy UE