XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 7 kwietnia 2020 r.

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 7 kwietnia 2020 r.

Mikołów, dnia 3.04.2020 r.

RADA MIEJSKA

MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 3.04.2020 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 7 kwietnia 2020 roku na godz. 1700 XXII Sesję ? nadzwyczajną ? Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XX/2020 oraz XXI/2020.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie na 2020 rok;
 2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 ? 2031;
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.668,-zł);
 4. udzielenia dotacji Szpitalowi św. Józefa Sp. z o.o. na zakup aparatu USG;
 5. zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży;
 6. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów;
 7. określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. zmiany uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 9. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej w Mikołowie na dz. 2286/110, podlegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji nadziemnych z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym;
 10. skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
 11. zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.

5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

9. Wolne głosy.

10. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.

Logotypy UE