XVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 29 stycznia 2016 r.  na godz. 17.00  XVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.
Porządek obrad:
Otwarcie Sesji
1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.   
2. Wybór sekretarzy. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.  
5. Interpelacje Radnych. 
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 
7. Przyjecie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2015 rok.  
8. Tematy wiodące:  – prezentacja i omówienie tematu podstrategii dot. demografii, wykluczenia społecznego i rynku pracy,  – plany związane z pozyskaniem środków unijnych na lata 2016 – 2020,  – gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2016 – 2025- druk nr 1;
10. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2015 rok, w tym: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej. d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady oraz wniosków Radnych; e) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków; f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016 – druk nr 2.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 3;- upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego – druk nr 4;- określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie  w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 5;- wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat  części nieruchomości położonej w Mikołowie, os. A. Mickiewicza – druk nr 6;- ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 7;- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego–druk nr 8;- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej – druk nr 9;- skargi na działania Burmistrza Mikołowa – druk nr 10.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.      
13. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
14. Wolne głosy i wnioski. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
                    Michał Rupik 

Komentarze (0)
XVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE