XLVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 28 października 2014 r. na godz. 17.00 XLVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XLV/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Podsumowanie wykonanych inwestycji w kadencji 2010 – 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 1);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki nr 2 – 2e);
– korekty zapisu w punkcie 2  Uchwały Nr XLV/1150/2014 i korekty zapisu w punkcie 2  Uchwały                             Nr XLV/1159/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian                       w budżecie na 2014 rok (druk nr 3);
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 4);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki nr 5 – 5b);
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 6);
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 7 doręczony w dniu sesji);
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (druk nr 8);
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok (druk nr 8a);
– stypendiów dla uczniów i studentów (druk nr 9);
– Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (druk nr 10);
– Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk                nr 10a);
– zmieniająca załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 (druk nr 11);
– zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu mikołowskiego (Mikołów,  Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług  na terenie Powiatu Mikołowskiego (druk nr 12);
– zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim  w oparciu o system informacji o terenie (GIS) oraz rozwoju systemu informacji o terenie i zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego (druk nr 12a);
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 13 – 13a). 
9. Informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok oraz wg stanu   na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji rady.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym rozpatrzenie skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie.  
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji oraz Rady Miejskiej Mikołowa w kadencji  2010 – 2014.
13. Wolne głosy i wnioski.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
          TADEUSZ  SOCHA

Komentarze (0)
XLVI Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE