XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 30 września 2014 r. na godz. 17.00  XLV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XLIV/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa i instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– korekty zapisu pkt 1 w Uchwale Nr XLIV/1123/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 1);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki nr 2 – 2e);
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki nr 4 – 4e);
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 5 doręczony w dniu sesji);
– uchylenia Uchwały Nr XLIII/862/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mikołowie (druk nr 6);
– programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok (druk nr 7);
– wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mikołów (druk nr 8);
– zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości i wykonanych inwestycji drogowych (druk nr 9);
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wspólnej (druk nr 10);
– ustanowienia służebności przesyłu (druk nr 11);
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 12 – 12a).  
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA   
           TADEUSZ  SOCHA 

Komentarze (0)
XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE