XLIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 2 września 2014 r.  na godz. 17.00  XLIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr XLII i XLIII/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: przyjecie sprawozdań z działalności instytucji kultury za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 1);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 2);
– zmiany załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 3a – 3ł);
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 4);
– środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania (druk nr 5);
– zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług na terenie powiatu Mikołowskiego (druk nr 6);
– zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg (druk nr 7);
– zaliczenia części publicznej drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi                    z użytkowania (druk nr 8);
– określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników (druk nr 9);
– dzierżawy nieruchomości gruntowej (druk nr 10);  
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości (druki nr 11 – 11a);
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 12 – 12b).
– zasad udzielania bonifikaty (druk nr 13);
– utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie – Borowej                   Wsi (druk nr 14); 
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA               TADEUSZ  SOCHA

Komentarze (0)
XLIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE