XL Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2014 r.  na godz. 17:00  XL Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji XXXIX/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: informacja o działalności szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 1);
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 2);
– zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 3 – 3d);
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014 (druk nr 4);
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 5);
– zmiany treści § 1 Uchwały Nr XXXVIII/953/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 6);
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 7);
– wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie(druk nr 8);- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Na Wzgórzu (druk nr 9);
– przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (druki od nr 10 – 10a);  – przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 11);
 – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 12 – 12a).  
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym przedstawienie raportów z wykonania Gminnych Programów: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. 
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 
Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę        
do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.    
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA             
TADEUSZ  SOCHA

Komentarze (0)
XL Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE