Przystąpienie do sporządzenia MPZP

Przystąpienie do sporządzenia MPZP

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub w formie elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu.

W terminie do 12 listopada 2020 roku.

http://bip.mikolow.eu/?a=2468

Załączniki:

Logotypy UE