Ważna informacja – we wspólnym interesie

Czego nie należy wrzucać do kanalizacji miejskiej ?

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej, nie tylko narażają Zakład Inżynierii Miejskiej na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, ale i w wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach.

Wrzucona butelka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy.

Do kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki bytowe.

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych między innymi:

  1. Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
  2. Odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
  3. Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 850 C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu.
  4. Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworu amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.
  5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Apelujemy do mieszkańców o właściwe korzystnie z kanalizacji i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady. Pamiętajmy, że sposób użytkowania kanalizacji również jest świadectwem naszej cywilizacji.

 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów

 

 

 

Komentarze (0)
Ważna informacja – we wspólnym interesie
Brak komentarzy
Logotypy UE