VIII Sesja Rady Miejskiej

 Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 28 kwietnia 2015 r. na godz. 17.00  VIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
Otwarcie Sesji – 
1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr VII/2015.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:  
– sprawozdanie i ocena funkcjonowania w gminie Mikołów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach,
– przyjęcie raportów z wykonania gminnych programów: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 1 – 1c;
– zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;
– zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3l;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk 4; (doręczony w dniu Sesji);
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5;
– uchylenia Uchwały Nr XXXIX/1015/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 r. (w sprawie inkasa opłaty skarbowej) – druk nr 6;
– uchylenia uchwały w sprawie opłat za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie w Mikołowie – druk nr 7;
– uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie – druk nr 8;
– stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 9;
– określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 10;
– zmiany Uchwały nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 11;
– ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – druk nr 12; 
– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku – druk nr 13;
– wystąpienia Gminy Mikołów ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – druk nr 14;
– zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Mikołowski Impresariat Kultury w Mikołowie – druk nr 15;
– wniosku o utworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego – druk nr 16;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ulicach: Konstytucji 3 Maja (2 nieruchomości), Jodłowej – (10 nieruchomości) – druki nr 17 – 17k;
 – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa – druki nr 18 – 18e;
– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Mikołów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 19.
  9. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym przyjęcie protokołu kontroli nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej.     
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Michał Rupik

Komentarze (0)
VIII Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE