Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na 31 marca 2015 r.  na godz. 17.00  VII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr V i VI/2015.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:  
– omówienie działalności szkół i przedszkoli,
– przedstawienie stanu realizacji inwestycji prowadzonych przez Zakład Inżynierii Miejskiej, zgodnie                z wnioskiem złożonym na Sesji w dniu 17 marca br.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– odwołania Skarbnika Gminy Mikołów – druk nr 1;
– powołania Skarbnika Gminy Mikołów – druk 1a;
– powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Mikołowa nr 11 ds. Budżetu obywatelskiego – druk nr 2;
– zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3 – 3c;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk 4; (doręczony w dniu Sesji);
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5;
– stypendiów dla uczniów i studentów  – druk nr 6;
– uchwalenia Lokalnego Programu Osłonowego – druk nr 7;
– udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów                     na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii                     – druk nr 8;
– zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów – druk nr 9;
– odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego –                      druk nr 10;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św.Wojciecha 13–druk nr 11;
– nadania nazwy ulicy Forsycji – druk nr 12;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druki nr 13 – 13j.

  9. Informacje Przewodniczącego Rady.    
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
   Michał Rupik 

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE