Sesja Rady Miejskiej Mikołowa – 14 lutego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.             z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 14 lutego 2017 r. na godz. 1700 XXVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

 

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji oraz Rady Miejskiej Mikołowa za 2016 rok.

8. Reforma ustroju szkolnego.    

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

– projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1;

– zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 2;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu ((Izba Wytrzeźwień) – druk nr 4;

– przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 5;

– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 6;

– dopłat do 1m³ wody i 1m³ odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 7;

– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 8;

– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza – druk nr 9;

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II – druk nr 10;

– nadania imienia placowi (ul. Kard. S. Wyszyńskiego H. Kobernickiej) – druk nr 11;

– wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów” – druk nr 12;

– przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” – druk nr 13;

– uchylenia uchwały nr XX/471/2016 RM Mikołowa z dn. 28.06.2016 r. w spr. przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dnia 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 oraz przyjęcia zmiany do Uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dn. 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 – druk nr 14;

– skargi na Burmistrza Mikołowa (A.W.) – druk nr 15.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

                    Michał Rupik 

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę                        do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej Mikołowa – 14 lutego
Brak komentarzy
Logotypy UE