Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 23 maja 2017 r. na godz. 1700 XXXI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w siedzibie Rady Dzielnicy Kamionka przy ul. Katowickiej 91.
 

Porządek obrad:

 

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy sesji:

a) bezpieczeństwo w mieście,

b) polityka senioralna, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu – druk nr 1;

c) pomoc społeczna, w tym przyjęcie sprawozdań:

– z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za rok 2016,

– ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016,

– z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

8. Przyjęcie sprawozdań:

– z realizacji w 2016 roku gminnych programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

– stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;

– trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 4;

– przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej
– dzielnicy Reta Goj – druk nr 5;

– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie – druk
nr 6;

– zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa
– druk nr 7;

– określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 8;

– określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 9;

– zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie (Kawalca, 15 Grudnia, 22 Lipca, M.Buczka, J.Rajcy, O. Langego, os. XXX-lecia PRL) – druk nr 10;

– zmiany nazwy ulicy w Mikołowie (J. Wieczorka) – druk nr 11;

– skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej druk nr 12. 

 

 

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym przyjęcie Protokołu kontroli nr 3/2017 Komisji nr 8 Rewizyjnej dot. zadania: rozpatrzenie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń ŚOB oraz Związkiem Stowarzyszeń ŚOB a Golf Park Mikołów.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

                                                               Michał Rupik 

 

 

Dla osób chętnych będzie zorganizowany transportwyjazd o godz. 16 15 z parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Miasta.

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE