Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 25 października 2016 r. na godz. 1700 XXIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Temat wiodący: gospodarka wodno-ściekowa.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie na 2016 rok – druk 1;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025– druk nr 2;

– przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów – druk 3;

– przedłużenia dopłat do cen 1m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mikołów – druk 4;

– uchylenia uchwały XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – druk 5;   

– zmiany uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk 6;

– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk 7;

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok – druk 8;

– zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk 9;  

– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha – druk 10;    

– przeznaczenia do zbycia działek położonych w Mikołowie, obręb Śmiłowice – druk 11;    

– Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015-2018 – druk 12;     

– upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mikołowie – druk 13.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 Michał Rupik

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE