Sesja Rady Miejskiej

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 28 czerwca 2016 r. na godz. 1700 XX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

 

Porządek obrad: 

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przedstawienie sprawozdań z zakresu zadań:

– bezpieczeństwa w mieście,

– transportu zbiorowego.

8. Przedstawienie:

– sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2015 rok; 

– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu                  za 2015 rok oraz opinii komisji stałych Rady;

– wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok – druk 1,

– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok – druk nr 2.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 3;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016–2025 – druk nr 4; 

– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 5;

– zmiany Uchwały nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów – druk nr 6;

– dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie – druk nr 7;

– sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 – druk nr 8;

– zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – druk nr 9;

– przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” w ramach projektu partnerskiego                       “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 10;

– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej – druk nr 11;

– zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie – druk nr 12;

– nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze wojewódzkiej nr 927 w Mikołowie – druk nr 13;

– zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 14;

 – regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie – druk nr 15;

– zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 16;

– powołania składu Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 17;

– wyboru przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 18;

– wyboru wiceprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 19;

– zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 20;

– skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 21.

 

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.     

12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

13. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA       Michał Rupik 

 

 

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE