Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 15 marca 2016 r. na godz. 1700 XVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  
Porządek obrad:

 

Otwarcie Sesji – 

 1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

 2. Wybór sekretarzy.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu.

 5. Interpelacje Radnych.

 6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

 7. Tematy wiodące:

  – gospodarowanie mieniem komunalnym,

  – gospodarka mieszkaniowa.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie na 2016 rok – druki nr 1 – 1e;

– zmiany załącznika nr 9 do Uchwały nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – druk nr 2;

– zmiany załącznika nr 13 do Uchwały nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – druk nr 2a;

– zmian w budżecie na 2016 rok – druki nr 3 – 3g;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025– druk nr 4 (doręczony w dniu sesji);

– trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – druk nr 5;

 – określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury – druk nr 6;

zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750-Lecia – druk nr 7;

– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Kościuszki – druk nr 8;

– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Franciszka Górka, obręb Bujaków – druk nr 9;

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2016 roku – druk nr 10;

– wystąpienia do członków parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o zmodyfikowanie prawa w zakresie obowiązku wykaszania traw i chwastów oraz roślin obcych przez właścicieli nieruchomości – druk nr 11;

– przyjęcia „Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 12;

– przyjęcia „Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 13;

– przyjęcia „Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 14;

– przyjęcia „Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 15;

– przyjęcia „Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 16;         

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Paniowy – druk nr 17;

– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów – druk nr 18;

– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017 – druk nr 19;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 20;

– skargi na działania Burmistrza Mikołowa – druki nr 21 – 22.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE