Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 26 maja 2015 r. na godz. 17.00  IX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w siedzibie Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Sośnia Góra – ul. Sosnowa 5. 
Porządek obrad:
Otwarcie Sesji –  1.
Stwierdzenie prawomocności Sesji.   
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu. 
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:   – polityka społeczna Gminy,- ochrona środowiska i przyrody.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 1 – 1c;
– zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 2;
– zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 3
– 3d;- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4; (doręczony w dniu Sesji);
– zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg – druk nr 5;
– pozbawienia części publicznej drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania – druk nr 6;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Skłodowskiej – druk nr 7;-
warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego – druk nr 8 
9. Informacje Przewodniczącego Rady.      
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
                    Michał Rupik  

Dla chętnych będzie zorganizowany transport – wyjazd o godz. 16.30 z parkingu przy Urzędzie Miasta

Komentarze (0)
Sesja Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE