Przystąpienie do sporządzenia MPZP

Przystąpienie do sporządzenia MPZP

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Mikołowa
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Katy w Mikołowie.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/285/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub w formie elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu.

Formularze wniosków zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta / Planowanie przestrzenne, podziały / Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskinależy składać w terminie do dnia 4 listopada 2020 r.

Załączniki:

Logotypy UE