Otwarte konkursy

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2016 w następujących zakresach:
1. Promocji i organizacji wolontariatu.
Szeroko rozumiana promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Mikołów, w tym promocja oraz wsparcie wolontariatu w środowiskach szkolnych i senioralnych Mikołowa.
Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/23
2. Ratownictwa i ochrony ludności.
• organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mikołów,
• organizacja konkursów z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
• organizacja kursu pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/22
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
• ZADANIE NR 1. Organizacja półkolonii w sierpniu 2016 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.
• ZADANIE NR 2. Organizacja przeglądu artystycznego w formie talent show dla dzieci i młodzieży Gminy Mikołów.
• ZADANIE NR 3. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/21
4. Pomocy społecznej i działalności charytatywnej.
• Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.
• Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze uzupełniającym ofertę szkół oraz świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Gminie.
• Integracja osób starszych, włączenie ich w życie społeczne oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej.
• Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej.
• Wspieranie dzieci z rodzin z problemami lub dysfunkcyjnych w wejściu w dorosłe życie.
• Organizacja działań mających na celu aktywizację osób starszych, w tym działania kulturalne, pomocowe, wsparcie psychologiczne prowadzone bezpośrednio w domu beneficjenta.
Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/20
5. Ochrony i promocji zdrowia.
• Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia dla min. 500 mieszkańców Gminy Mikołów.
• Prowadzenie działań poprawiających dostęp osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży do programów profilaktycznych.
• Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia (m.in. walki z otyłością, aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych, propagowania wiedzy wśród uczniów i uczennic mikołowskich szkół na temat unikania zagrożeń życia lub zdrowia).
Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/24
Zachęcamy do składania ofert wykorzystując Generator eNGO. Oferty można składać od 11.02.2016 r. do 3.03.2016 r. Jeśli wystąpią jakieś trudności w obsłudze generatora, prosimy o kontakt mailowy (ngo@mikolow.eu) bądź telefoniczny (32/32 48 461).
Więcej informacji na www.ngo.mikolow.eu

Komentarze (0)
Otwarte konkursy
Brak komentarzy
Logotypy UE