Obwieszczenie o przystąpieniu do zmian w mpzp Reta – Etap I oraz mpzp Paprotek

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmian w mpzp Reta – Etap I oraz mpzp Paprotek

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I
oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwał:

– Nr LIX/576/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I,

– Nr LX/586/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub w formie elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu.

Formularze wniosków zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta / Planowanie przestrzenne, podziały / Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskinależy składać w terminie do dnia 16 listopada 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2022 r.

Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz w zakładce Planowanie przestrzenne / projekty.

Załączniki:

Logotypy UE