Niższe ceny na basen

ZARZĄDZENIE Burmistrza Mikołowa NR 369/342/2015 z dnia 31 LIPCA 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie z otwartego Kąpieliska Miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), §2 Uchwały Nr XL/790/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów oraz §4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr IX/173/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie samorządowego programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina”,zarządzam, co następuje:§1. Ustalić opłaty za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY” przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie do godz. 17:00, w następujących wysokościach:
1) bilet wstępu normalny – 5,00 zł od osoby;
2) bilet wstępu normalny – 3,00 zł od osoby (na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie);
3) bilet wstępu ulgowy – 3,00 zł od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60. roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu);
4) bilet wstępu ulgowy – 1,00 zł od osoby (na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie; dotyczy uczniów i studentów do 24. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60. roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu).
§2. Ustalić opłaty za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY” przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie po godz. 17:00 oraz opłaty za wstęp dla opiekuna dziecka do lat 12, w następujących wysokościach:
1) bilet wstępu normalny – 2,50 zł od osoby;
2) bilet wstępu normalny – 1,50 zł od osoby (na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie);
3) bilet wstępu ulgowy – 1,50 zł od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60. roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu);
4) bilet wstępu ulgowy – 0,50 zł od osoby (na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie; dotyczy uczniów i studentów do 24. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60. roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu).
§3. Ustalić opłaty za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY” przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie do godz. 17:00 dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mikołowie, w ramach samorządowego programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina”, w następujących wysokościach:
1) bilet wstępu normalny – 4,00 zł od osoby;
2) bilet wstępu ulgowy – 2,00 zł od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60. roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu).
§4. Ustalić opłaty za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY” przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie po godz. 17:00 dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mikołowie, w ramach samorządowego programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina”, w następujących wysokościach:
1) bilet wstępu normalny – 2,00 zł od osoby;
2) bilet wstępu ulgowy – 1,00 zł od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60. roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu).
§5. Wstęp bezpłatny przysługuje:
1) dzieciom do 6. roku życia wyłącznie pod opieką osób dorosłych;
2) opiekunom grup zorganizowanych – jednemu opiekunowi na każde 15 osób;
3) opiekunowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
4) uczniom biorącym udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zamieszkałym w Mikołowie;
5) dzieciom i młodzieży z Mikołowa do 19. roku życia, biorącym udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
§6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 195/168/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opłat za wstęp i usługi świadczone w Ośrodku Rekreacyjnym „PLANTY”.
§7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r. i podlega opublikowaniu w „Gazecie Mikołowskiej”.

Komentarze (0)
Niższe ceny na basen
Brak komentarzy
Logotypy UE