NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej osoby.

Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, min. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy   Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

OSOBY UPRAWNIONE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest   stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę:
1. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet),
2. poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
3. poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
4. poza punktem, w miejscu zamieszkania.
5. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

REJESTRACJA
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 261 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:
1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 261,
2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów,
3. osobiście lub przez osobę upoważnioną.

OPINIE
Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej pomocy poprzez umieszczenie ich w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-mikolowskiego.html

Logotypy UE