Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Mikołów, dnia 25.04.2017r.
RADA MIEJSKA     
MIKOŁOWA    
                        
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 18.04.2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 8 maja 2017 roku na godz. 1700 XXX Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Wybór Sekretarzy
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Mikołów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitarnego, o którym mowa w art. 1, ust. 2 i 3 ustawy dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitarnym w województwie śląskim.
6. Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY          
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
            
Michał Rupik  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

Komentarze (0)
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE