Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych „Reta” i „Wymyślanka”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 280/253/15  z dnia 15.06.2015 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Mikołowa w zakresie dotyczącym utworzenia nowych jednostek pomocniczych na terenie Mikołowa w postaci dzielnic obejmujących obszar zwyczajowo określany jako „Reta” i „ Wymyślanka”. 
Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej: www.bip.mikolow.eu(konsultacje społeczne) Opinie oraz uwagi mieszkańców Mikołowa można nadsyłać do 15  września 2015 roku pocztą elektroniczną: um@mikolow.eu lub złożyć osobiście na biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres:Urząd Miasta MikołówRynek 1643-190 Mikołów(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych „Reta” i „Wymyślanka”)Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Komentarze (0)
Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych „Reta” i „Wymyślanka”
Brak komentarzy
Logotypy UE