Konsultacje J-dnolita S-trategia T-erytorialna

Konsultacje społeczne podstartegii przygotowanych w ramach projektu
pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2016 do dnia 14 lutego 2016 r. będą przeprowadzane konsultacje elektroniczne dotyczące następujących dokumentów:

    „Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”
    „Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)”
    „Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”
    „Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025”
    „Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii
poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” lub na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

 

Opinie wniesione po dacie 14 luty 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Wymienione podstrategie zostały przygotowane w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny”. Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu). Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog    społeczny   oraz   współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Komentarze (0)
Konsultacje J-dnolita S-trategia T-erytorialna
Brak komentarzy
Logotypy UE