Konsultacje elektroniczne dokumentu: Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Od 13 marca do 26 marca trwać będą konsultacje elektroniczne dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego” opracowanego w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”. Beneficjentami tego projektu są Gminy Powiatu Mikołowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu). Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog    społeczny   oraz   współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Strategia obejmuje swoim zasięgiem obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego (OF PM), w skład  którego wchodzi 5 gmin: Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Łaziska Górne, Wyry oraz powiat mikołowski. Można zauważyć, iż gminy dotykają niejednokrotnie podobne problemy i bariery rozwojowe. Dlatego też podjęto decyzję o określeniu obszarów wymagających interwencji oraz stworzenia planów operacyjnych dla całego obszaru funkcjonalnego, aby uspójnić działania i zachować ich komplementarności. W tym celu w kwietniu 2015 r. podpisano umowę partnerską  między wszystkimi samorządami powiatu mikołowskiego, które było początkiem realizacji wspólnego projektu dotyczącego powstania dokumentów strategicznych dla obszaru funkcjonalnego w ramach określonych obszarów interwencji.

W ramach projektu do tej pory powstało dziewięć podstartegii branżowych. Zintegrowana strategia jest dokumentem horyzontalnym i uwzględnia założenia wynikające ze strategii poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego oraz tych wypracowanych w ramach projektu.
Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania do niego uwag w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów w zakładce konsultacje społeczne pod linkiem: http://bip.mikolow.eu/index.php/documents/document/8921
 
oraz na stronie internetowej projektu w zakładce projekt – produkty dostępnej pod poniższym linkiem: http://jst.mikolowski.pl/index.php/projekt/produkty/

Opinie wniesione po dacie 26 marca 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Komentarze (0)
Konsultacje elektroniczne dokumentu: Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
Brak komentarzy
Logotypy UE