XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski ogłasza XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą (posiadającą takie samo godło) zawierającą: dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie – do dnia 1 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego),
na adres: Instytut Mikołowski ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43 – 190 Mikołów

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 8 maja, 2020 r. o godz. 18. 30 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Jacek Bierut (przewodniczący), Piotr Gajda i Arkadiusz Kremza.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Logotypy UE