Wybory uzupełniające na ławników

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA ,

PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATOW

NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO NA KADENCJĘ 2020 – 2023

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072) oraz wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach,

Rada Miejska Mikołowa wybierze ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa karnego.

Karty zgłoszenia wraz innymi dokumentami można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Mikołowie, Rynek 16 – Biuro Obsługi Interesanta p. nr 1, wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku Urzędu lub przesłać drogą pocztową.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 15 września 2021 r.

UWAGA: kartę zgłoszenia wraz z innymi wzorami dokumentów można pobrać: w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 16 Biuro Obsługi Interesanta

p. nr l lub w formie edytowalnej ze stron internetowych:

t ) Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

2) Urdu Miasta Mików Biulety n Informacji Publicz nej.

Wszystkie dostępne informacje znajdują na stronie BIP – http://bip.mikolow.eu/?a=16756

Logotypy UE