Sprawdzimy kompostowniki

Zawiadomienie o kontroli właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mikołów na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.

Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu  oraz aktualne upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości,  będzie zobowiązany okazać.

Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.

Właścicielowi nieruchomości korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, który:

– nie posiada kompostownika przydomowego lub

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

– uniemożliwia osobie upoważnionej przez Burmistrz Mikołowa dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów ze stanem faktycznym,

na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych  przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 6k ust. 4c ustawy jw.).

Logotypy UE