Ogłoszenie o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496),
informuję,
o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 2286/110, przy ul. Podleskiej w Mikołowie. Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów, lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.
Uwaga do wniosku powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie wniosku, którego dotyczy.

WSZYSTKIE INFORMACJE

Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Logotypy UE