Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta GNIOTEK

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
,

w dniach od 04.09.2019 r. do 02.10.2019 r., w Biurze Planowania Przestrzennego, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3, godz. od 900 do 1400 , natomiast w dniach: 09.09.2019 r., 16.09.2019 r., 23.09.2019 r., 30.09.2019 r. do godz. 1630. Projekt zmiany planu udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / projekty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. w salce Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołowa
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Ze względu na niewielkie modyfikacje zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzgodnieniu projektu planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Logotypy UE